0 دوره یافت شد

Silver Dolphin / دوره دلفین نقره ای کودکان

دوره دلفین نقره ای کودکان

  • زیر مجموعه : CMAS
  • پیش نیاز : / دوره غواصی ویژه کودکان bronze dolphin
  • تعداد جلسات عملی : 1 جلسه
  • تعداد جلسات تئوری : 2 جلسه
;